ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ (снимка)

ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ

ГИС-ИНФРА ЕООД предлага на своите клиенти планиране и проектиране на: уличната мрежа; общественият транспорт за превоз на пътници; пешеходното движение; паркирането и гарирането; съоръженията на обслужване на транспорта (сервизи, бензиностанции, автогари и др); средствата за регулиране и управление на движението.

  1. ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ
  2. ПРОЕКТИРАНЕ НА КРЪСТОВИЩА И ПАРКИНГИ
  3. ТРАНСПОРТНО ПЛАНИРАНЕ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПЪТНИ КОНСТРУКЦИИ
  4. ВРЕМЕННА И ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
  5. ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
  6. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ

Услуги

  • ГИС-ИНФРА ЕООД ще ви предостави информация за инженерно-геоложката и хидрогеоложката ситуация при проектиране и строителство на инженерни съоръжения. Ние...

  • ГИС-ИНФРА ЕООД като правоспособно юридическо лице извършва всички кадастрални дейности, регламентирани от ЗКИР и всички процедури по урегулиране на поземлените...

  • ГИС-ИНФРА ЕООД разполага с екип от инженери - геодезисти, ново геодезическо оборудване и лицензиран софтуер. Ние ще ви съдействаме при извършването на всички...

Дейности

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД извършва професионални предпроектни проучвания съобразени с инвестиционните намерения и изисквания на възложителя....

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА" ЕООД работи със специалисти по всички инженерни части, необходими за одобряване на инвестиционните проекти. Изработваме...

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД работи с колектив от правоспособни проектанти - архитекти, геодезисти, урбанисти и др. и изготвя всички видове подробни...