Ръце върху клавиатура (колаж)

Полезна информация

Полезни връзки

http://www.mrrb.government.bg/ - Министерство на регионалното развитие и благоустройство

http://www.cadastre.bg/ - Агенция по геодезия, картография и кадастър

http://www.api.bg/index.php/bg/ - Агенция „Пътна инфраструктура“

http://gradat.bg/ - Списанието на градска среда и инфраструктура

http://www.geomedia.bg/ - Списанието за геодезия, картография и кадастър

http://www.arhstroibg.com/ - Бюлетин за строителсво и архитектура

http://www.sofia.bg/index.asp - Столична община

http://projects-namrb.org/index.php/bg/ - Национално сдружение на общините в Република България

Нормативни актове

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=389 – Закон за устройство на територията

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=388 – Закон за устройство на Черноморското крайбрежие

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=382 – Закон за кадастъра и имотния регистър

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=401 – Закон за геодезията и картографията

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=381 – Закон за държавната собственост

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=370 – Закон за общинската собственост

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=376 – Закон за собствеността

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=377 – Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=371 – Закон за опазването на земеделските земи

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=361 – Закон за горите

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=360 – Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=366 – Закон за защитените територии

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=380 – Закон за пътищата

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6284 – Наредба N4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7169 – Наредба N2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=433 – Наредба N8 за обема и съдържанието на устройствените планове

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=482 – Наредба N7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=440 – Наредба N3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Често задавани въпроси

Очаквайте скоро.