Снимка на човек на бюро.

Полезна информация

Тази страница има за цел да Ви информира. Ако не намирате информацията, от която имате нужда или отговора на въпроса, който търсите свържете се с нас или използвайте формата за запитване.

Полезни връзки

http://www.mrrb.government.bg/ - Министерство на регионалното развитие и благоустройство

http://www.cadastre.bg/ - Агенция по геодезия, картография и кадастър

http://www.api.bg/index.php/bg/ - Агенция „Пътна инфраструктура“

http://gradat.bg/ - Списанието на градска среда и инфраструктура

http://www.geomedia.bg/ - Списанието за геодезия, картография и кадастър

http://www.arhstroibg.com/ - Бюлетин за строителсво и архитектура

http://www.sofia.bg/index.asp - Столична община

http://projects-namrb.org/index.php/bg/ - Национално сдружение на общините в Република България

Нормативни актове

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=389 – Закон за устройство на територията

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=388 – Закон за устройство на Черноморското крайбрежие

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=382 – Закон за кадастъра и имотния регистър

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=401 – Закон за геодезията и картографията

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=381 – Закон за държавната собственост

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=370 – Закон за общинската собственост

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=376 – Закон за собствеността

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=377 – Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=371 – Закон за опазването на земеделските земи

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=361 – Закон за горите

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=360 – Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=366 – Закон за защитените територии

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=380 – Закон за пътищата

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6284 – Наредба N4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7169 – Наредба N2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=433 – Наредба N8 за обема и съдържанието на устройствените планове

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=482 – Наредба N7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=440 – Наредба N3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Често задавани въпроси

Очаквайте скоро.

Дейности

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД извършва професионални предпроектни проучвания съобразени с инвестиционните намерения и изисквания на възложителя....

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА" ЕООД работи със специалисти по всички инженерни части, необходими за одобряване на инвестиционните проекти. Изработваме...

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД работи с колектив от правоспособни проектанти - архитекти, геодезисти, урбанисти и др. и изготвя всички видове подробни...