ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ (снимка)

ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

ГИС-ИНФРА ЕООД разполага с екип от инженери - геодезисти, ново геодезическо оборудване и лицензиран софтуер. Ние ще ви съдействаме при извършването на всички видове общи и специализирани геодезически дейности както в планирането и проектирането, така и в строителството.

 1. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ СНИМКИ
 2. РАБОТНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ОСНОВИ
 3. ТРАСИРОВЪЧНИ РАБОТИ
 4. ДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО
 5. ПРЕЦИЗНИ НИВЕЛАЦИИ
 6. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИ
 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩИ И ОБЕМИ
 8. ПРОЕКТИ ЗА ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ
 9. ТРАСИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ
 10. ИЗРАБОТВАНЕ НА ТОПОГРАФСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ
 11. ОЦИФРЯВАНЕ НА КАРТИ И ПЛАНОВЕ

Услуги

 • ГИС-ИНФРА ЕООД ще ви предостави информация за инженерно-геоложката и хидрогеоложката ситуация при проектиране и строителство на инженерни съоръжения. Ние...

 • ГИС-ИНФРА ЕООД предлага на своите клиенти планиране и проектиране на: уличната мрежа; общественият транспорт за превоз на пътници; пешеходното движение;...

 • ГИС-ИНФРА ЕООД като правоспособно юридическо лице извършва всички кадастрални дейности, регламентирани от ЗКИР и всички процедури по урегулиране на поземлените...

Дейности

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД извършва професионални предпроектни проучвания съобразени с инвестиционните намерения и изисквания на възложителя....

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА" ЕООД работи със специалисти по всички инженерни части, необходими за одобряване на инвестиционните проекти. Изработваме...

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД работи с колектив от правоспособни проектанти - архитекти, геодезисти, урбанисти и др. и изготвя всички видове подробни...