КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИИ (снимка)

Кадастър и регулации

Необходимо е да се прави разлика между границите на поземлен имот, съобразно кадастралната карта, и границите на урегулиран поземлен имот, определени с плана за регулация и застрояване. Границите на поземлен имот, отразени в кадастралната карта, са граници на правото на собственост, а границите, определени с плана за регулация, са граници на урегулиран поземлен имот, имащи значение за конкретното му застрояване и за неговия устройствен статут. Въпросът дали и кога е приложен един регулационен план по отношение на уличната регулация, и по отношение на дворищно-регулационните планове, има голямо практическо значение, тъй като определя както границите на собствеността, така и процедурите за изменение на регулационните планове. Фирмата е вписана в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

 • Проекти за изменение на кадастралната карта
 • Отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта
 • Отстраняване на явна фактическа грешка
 • Заснемане и нанасяне на нови обекти в кадастралната карта
 • Издаване на скици и схеми от кадастралната карта
 • Изработване на комбинирани скици
 • Изработване на удостоверение за идентичност
 • Проекти за подробни устройствени планове
 • Проект за вертикално планиране към ПУП
 • Нивелетни проекти за вертикално планиране
 • Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура
 • План – схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура
 • Специализирани подробни устройствени планове

Геодезия и картография

Кадастър и регулации

Пътно проектиране

Земеделски земи