КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИИ (снимка)

КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИИ

ГИС-ИНФРА ЕООД като правоспособно юридическо лице извършва всички кадастрални дейности, регламентирани от ЗКИР и всички процедури по урегулиране на поземлените имоти регламентирани от ЗУТ.

 1. СЪЗДАВАНЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ
 2. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ
 3. ДЕЛБА И ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
 4. НАНАСЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА
 5. ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМБИНИРАНИ СКИЦИ
 6. ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.54А ТО ЗКИР
 7. СЪЗДАВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИОННИ ПЛАНОВЕ
 8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ФАКТИЧЕСКИ ГРЕШКИ В КАДАСТРАЛЕН ИЛИ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН
 9. ТРАСИРАНЕ НА ИМОТНИ ГРАНИЦИ ПО КАДАСТРАЛЕН ИЛИ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

Услуги

 • ГИС-ИНФРА ЕООД ще ви предостави информация за инженерно-геоложката и хидрогеоложката ситуация при проектиране и строителство на инженерни съоръжения. Ние...

 • ГИС-ИНФРА ЕООД предлага на своите клиенти планиране и проектиране на: уличната мрежа; общественият транспорт за превоз на пътници; пешеходното движение;...

 • ГИС-ИНФРА ЕООД разполага с екип от инженери - геодезисти, ново геодезическо оборудване и лицензиран софтуер. Ние ще ви съдействаме при извършването на всички...

Дейности

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД извършва професионални предпроектни проучвания съобразени с инвестиционните намерения и изисквания на възложителя....

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА" ЕООД работи със специалисти по всички инженерни части, необходими за одобряване на инвестиционните проекти. Изработваме...

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД работи с колектив от правоспособни проектанти - архитекти, геодезисти, урбанисти и др. и изготвя всички видове подробни...