ПРОУЧВАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ (снимка)

Проучване

Ние от ГИС – ИНФРА извършваме детайлни предпроектни проучвания и събиране на различни групи изходни данни, имащи за цел да установят оправдана ли е инвестицията и/или реализацията на даден обект, както и да информират Възложителя за евентуалните проблеми, които могат да забавят или възпрепятстват неговите инвестиционни намерения. Тази стъпка е изключително важна преди покупката на недвижим имот, преди започване на градоустройствена процедура, както и преди започване на инвестиционното проектиране. В резултат на проведените предварителни проучвания се дава оценка на шансовете за успех на проекта. Анализът на изходната информация, събрана в хода на предпроектните проучвания, завършва със заключение относно целесъобразността и допустимостта на инвестиционните намерения.

Предлагаме ви:

 • Изследване статута на даден имот.
 • Изследване за неуредени сметки по регулация.
 • Проверка за наличие на ограничаване на правото на собственост.
 • Установяване наличието на подземна инфраструктура.
 • Установяване наличието на сервитути.
 • Проучване на градоустройствените планове.
 • Проучване на кадастралните планове и карти.
 • Възможност за преотреждане на земеделска земя.
 • Възможност за застрояване и в какви параметри.
 • Геодезически измервания и изследване на терена.
 • Инженерни проучвания преди проектиране.
 • Набавяне на изходни данни от експлоатационните дружества.
 • Други проучвания, в зависимост от вида и спецификата на обекта.

Проучване

Планиране

Проектиране