УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (снимка)

Планиране

Устройственото планиране е свързано със създаването на нови и изменението на действащи общи устройствени планове (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП). Устройствените планове имат за цел да осигурят целесъобразно изграждане, преустройство и развитие на населените места и свързаните с тях зони на влияние, като определят структурата на населените места и етапите на тяхното застрояване и благоустрояване, и предвидят мероприятия по опазване на околната среда. Докато ОУП определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, то ПУП определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти. Предвижданията на ПУП са задължителни за инвестиционното проектиране.

Изработваме:

 • Общи устройствени планове
 • Подробни устройствени планове
 • План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)
 • План за регулация (ПУП-ПР)
 • План за застрояване (ПУП-ПЗ)
 • План за уличната регулация (ПУП-ПУР)
 • Работен устройствен план (РУП)
 • Проект за вертикално планиране към ПУП
 • Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП)
 • План – схеми на комуникационно – транспортните системи
 • План – схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура
 • Специализирани подробни устройствени планове

Проучване

Планиране

Проектиране